Аспірантура
Докторантура
Кандидатська дисертація
Докторська дисертація
Атестаційний вісник
Спеціальності дисертацій
Наукові журнали зі списку ДАК (ВАК)
Нормативно-правова база: дисертація
Каталог: дисертації України
Каталог: дисертації Росії
Автореферати дисертацій
Захист дисертації
Новини Міністерства освіти
Аспірант і докторант: нотатки


Анна Сергеевна - ведущий специалист.
Помощь в написании диссертаций, публикации статей, участии в конференциях.
Тел.: 044-578-28-28, 067-871-71-00
Почта: diss(собачка)diss-union.com
Защита диссертации в диссертационном совете

Захист дисертації в дисертаційній раді


Захист докторської дисертації проводиться через три місяці після публікації тексту оголошення у Бюлетені ВАКа і розміщення на сайті ВАКа в мережі Інтернет автореферату і тексту оголошення, а захист кандидатської - через один місяць після розміщення на сайті організації, при якій створена дисертаційна рада, в мережі Інтернет автореферату і тексту оголошення.
П. 27 «Положення про порядок присудження .». визначає, що захист докторської дисертації проводиться не раніше чим через два місяці, а кандидатською - не раніше чим через місяць після публікації робіт претендента, що відбивають основні наукові результати дисертації. Повноту викладу матеріалів дисертації в роботах, опублікованих претендентом, визначає дисертаційна рада.
У підготовці цього розділу використовувалися матеріали посібника «Робота дисертаційної ради .». Захист дисертації

1. Етап підготовки до захисту дисертації в раді. Після ухвалення рішення дисертаційної поради про призначення терміну захисту дисертації претендент повинен:
- надрукувати автореферат дисертації і не пізніше чим за місяць до захисту розіслати його в організації, які визначає Додаток № 8 «Положень про раду .». вимоги до дисертації Ужгород
1) і рішення дисертаційної ради. Дата розсилки автореферату має бути підтверджена квитанцією або штампом поштового відділення;
- здати текст дисертації і два екземпляри автореферату у бібліотеку організації, де має відбутися захист дисертації;
- направити текст дисертації і автореферат офіційним опонентам і в провідну організацію; замовити дисертацію Ужгород
- не пізніше 10 днів до захисту дисертації отримати в дисертаційній раді копії відгуків офіційних опонентів і провідної організації.
На етапі підготовки дисертації до захисту претендентові слід скласти виступ і відповіді на зауваження і побажання офіційних опонентів і провідної організації, а також на зауваження і побажання, що містяться у відгуках на автореферат дисертації.
Особливу увагу слід звернути на виступ на засіданні ради, в ході якої претендент повинен показати високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію, здатність доступно викласти отримані результати дослідження. написати дисертацію Ужгород
Виступ не має бути тривалим і дуже детальним. Дисертантові слід зосередити свій виступ на нових теоретичних і прикладних положеннях, які розроблені особисто автором дисертації. При необхідності слід робити посилання на текст автореферату і дисертації, додатково підготовлені таблиці і графіки.
Для того, щоб наочно представити членам ради і присутнім особам отримані результати і виведення наукового дослідження, а при необхідності і показати фрагменти процесу експериментальної роботи, доцільно використати плакати, слайди і компютерну техніку.
Усі відгуки і рецензії, що поступають в раду, необхідно уважно прочитати, звернувши особливу увагу на зауваження, пропозиції і побажання, і підготувати на них письмові відповіді. Захист дисертації
Відповіді мають бути чіткими, аргументованими і лаконічними. Якщо можливі посилання на текст автореферату або дисертації, то їх необхідно робити. Це надасть відповідям найбільшу аргументованість і дозволить підкреслити достовірність результатів проведеного наукового дослідження. Письмова підготовка відповідей потрібна для того, щоб зайві хвилювання під час захисту не змогли завадити правильно і лаконічно відповісти на ці питання.
Крім того, готуючись до захисту дисертації, необхідно ще раз уважно проглянути увесь текст дисертації і автореферату, зробити необхідні закладки і позначки, особливу увагу звернути на графіки і таблиці, в яких сконцентровані найбільш значимі результати дослідження.
За 2-3 дні до засідання ради необхідно погоджувати з секретарем ради технічні засоби, які можуть бути потрібні при захисті дисертації і зібрати в окрему теку усі матеріали і наочні посібники, які будуть потрібні в день захисту дисертації : вимоги до дисертації Ужгород
1) текст дисертації;
2) автореферат;
3) основні публікації по темі дослідження; замовити дисертацію Ужгород
4) письмові відповіді на питання, зауваження і побажання офіційних опонентів і провідної організації;
5) текст виступу на засіданні дисертаційної ради;
6) плакати, слайди, відеоматеріали, компютерні дискети ит. д. написати дисертацію Ужгород
Після цього можна рахувати цей етап підготовки претендента до захисту дисертації закінченим.

2. Підготовка засідання дисертаційної ради проводиться вченим секретарем ради. У обовязки вченого секретаря ради входять візування перед розсилкою автореферату дисертації, контроль за його розсилкою і напрям дисертації і авторефератів офіційним опонентам і провідній організації. Захист дисертації
Вчений секретар попереджає членів дисертаційної поради про майбутній захист дисертації, готує наочну інформацію(оголошення) для повідомлення про майбутній захист за місцем захисту, які вивішуються на видному місці в організації, де працює дисертаційна рада.
Крім того, вчений секретар готує: явочний лист членів дисертаційної ради, бюлетені для таємного голосування, бланки протоколу засідання рахункової комісії, що обирається дисертаційною радою.
Вчений секретар представляє на засідання ради : вимоги до дисертації Ужгород
- текст дисертації;
- автореферати дисертації для членів ради і запрошених учених;
- атестаційна справа претендента; замовити дисертацію Ужгород
- основні публікації автора по темі дисертаційного дослідження ; 
- інші матеріали(при необхідності), які детальніше розкривають зміст дисертаційного дослідження(промислові зразки, корисні моделі і т. д.).
написати дисертацію Ужгород
3. Порядок захисту дисертації в раді. Проведення засідання дисертаційної ради при захисті дисертації регламентується п. 3.7 «Положень про раду .».
Перед початком засідання ради вчений секретар пропонує членам дисертаційної ради розписатися в явочному листі і перевіряє готовність до засідання ради стенографістки або звукозаписної апаратури. За наявності кворуму, згідно з явочним листом, вчений секретар запрошує членів дисертаційної ради в зал для початку роботи ради.
Перед відкриттям засідання вчений секретар ради роздає членам ради проект укладення поради про дисертацію, підготовлену раніше комісією із складу членів ради. Захист дисертації
Засідання ради проводиться під керівництвом голови ради, у разі його відсутності - заступником голови ради. Якщо голова дисертаційної ради є науковим керівником або консультантом претендента, то засідання ради проводиться заступником голови ради. У інших випадках керуються п. 3.2 «Положень про раду .».
При відкритті засідання ради головуючий на основі явочного листа повідомляє про наявність кворуму(повинно бути не менше 2/3 членів ради) і правомочності засідання. Присутність членів ради на засіданні і їх спеціальності відбиваються в стенограмі засідання ради.
Крім того, потрібний і кворум членів ради за фахом. Вказане регламентується п. 28 «Положень про порядок присудження .». і п. 3.7.1. «Положення про раду .».). При захисті докторської дисертації потрібна участь в засіданні не менше трьох докторів наук по кожній спеціальності дисертації, що захищається, а при захисті кандидатської дисертації - не менше двох докторів наук по кожній спеціальності дисертації, що захищається. вимоги до дисертації Ужгород
Головуючий оголошує засідання радого із захисту дисертації відкритим і називає прізвище, імя, по батькові претендента і назву дисертації, прізвища офіційних опонентів і провідну організацію.
Потім слово надається вченому секретареві ради, яка коротко докладає основний зміст представлених претендентом документів : називає рік і місце народження претендента, освіту, місце виконання дисертації, коротко викладає біографію претендента, результати складених іспитів кандидатського мінімуму, повідомляє про відгуки, які поступили на автореферат і дисертацію, представлені акти впровадження результатів дисертаційного дослідження.
Якщо немає питань до вченого секретаря ради, слово для доповіді основних результатів наукового дослідження представляється претендентові вченого ступеня. Претендент може читати те, що написано в процесі підготовки до захисту дисертації, або виступати по заздалегідь заготовлених тезах - такий виступ справляє сприятливіше враження на членів ради і присутніх осіб, підкреслює ерудицію і компетентність претендента. замовити дисертацію Ужгород
Після доповіді претендента, члени дисертаційної ради в усній або письмовій формі можуть поставити будь-які питання по проблемах, що розглядаються в дисертації, методах дослідження, уточнити результати і процедуру експериментальної роботи і поставити усі ті питання, які їх цікавлять по усіх напрями наукового дослідження або суміжним проблемам. Крім того, поставити питання і отримати на них відповіді мають право усі присутні на захисті дисертації фахівці.
Перш ніж відповідати на питання, претендентові необхідно уважно його вислухати і, по можливості, записати. При відповіді претендентові слід подякувати особу, що поставила питання за уважне відношення до його доповіді. При зверненні до осіб, що поставили питання, претендентові слід використати прикметник «вельмишановний(ая) » і називати їх імя і по батькові. Рекомендується відповідати на поставлене питання відразу, а не вислуховувати усі питання, а потім на них відповідати. Чітка, логічна і аргументована відповідь на питання може виключити подальший.
Після відповідей претендента на усі питання членів ради і запрошених слово надається науковому керівникові або консультантові претендента, який у своєму виступі може розкрити відношення претендента до роботи над своєю дисертацією і інші питання, яке вважає потрібним. написати дисертацію Ужгород
Далі оголошується укладення організації, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений претендент.
Вчений секретар повністю зачитує відгук провідної організації і інші, відгуки, що поступили в раду, на дисертацію і автореферат. Якщо в дисертаційну раду поступило багато позитивних відгуків, то вчений секретар ради, з відома членів ради, може зробити їх короткий огляд з вказівкою відмічених в кожному конкретному відгуку зауважень по дисертації або автореферату. Претендент відповідає послідовно на усі зауваження і побажання, висловлені у відгуках і висновках.
Потім виступають офіційні опоненти. Вони можуть або читати текст відгуку, або виступати близько до тексту, проте слід враховувати те, що у виступі повинні обовязково прозвучати усі зауваження і побажання, які відбиті в письмовому відгуку офіційного опонента. Зміст укладення відгуку офіційного опонента детально представлений в розд. 3.3. Захист дисертації
Дисертаційна рада може проводити захист дисертації при одному відсутнім, після поважної причини, опонента, який дав позитивний відгук про дисертацію. В цьому випадку відгук повністю зачитується вченим секретарем. Якщо офіційний опонент дав негативний відгук і не може брати участь в засіданні ради, то в цьому випадку захист переноситься.
Після відповіді на питання, зауваження і побажання членів ради, провідної організації і офіційних опонентів можна вважати, що основна частина процедури захисту дисертації закінчена.
Друга частина засідання дисертаційної ради - це дискусія по роботі, що захищається. У дискусії по дисертації можуть взяти участь члени ради і усі присутні особи, які можуть давати як позитивну, так і негативну оцінку дисертаційного дослідження з відповідною аргументацією. вимоги до дисертації Ужгород
В ході дискусії дається якісна оцінка виконаної претендентом теоретичної і експериментальної роботи, оцінюється рівень його кваліфікації як ученого-дослідника, відзначаються сильні і слабкі сторони дисертації, висловлюються пропозиції і побажання по використанню теоретичних і прикладних розробок автора.
Після закінчення дискусії претендентові надається завершальне слово, в якому він може зробити свої висновки за результатами обговорення його дисертації і при необхідності відповісти на питання, які виникли в ході дискусії. Вважається правилом хорошого тону, якщо в завершальному слові претендент виразить вдячність особам, що взяли участь в підготовці і захисті дисертаційної роботи.
Потім голова ради підводить підсумки захисту і пропонує обрати рахункову комісію, якій доручається провести таємне голосування за її результатами. замовити дисертацію Ужгород
Таємне голосування і робота рахункової комісії регламентується п. 3.8 «Положень про раду .». До складу рахункової комісії, як правило, обирається непарне число членів ради. Члени рахункової комісії обирають голову комісії, роздають бюлетені, про що робиться відповідна відмітка в явочному листі, і проводять голосування. Для голосування використовується спеціальна опечатана урна. Після закінчення голосування комісія проводить підрахунок голосів, поданих за присудження вченого ступеня, «проти» присудження вченого ступеня, і недійсні бюлетені.
Рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів ради, що брали участь в засіданні.
Після закінчення підрахунку голосів члени комісії складають протокол, підписують його, і голова рахункової комісії оголошує протокол засідання рахункової комісії на засіданні дисертаційної ради. Потім відкритим голосуванням усіх членів ради, що брали участь в обговоренні дисертації і голосуванні, затверджується протокол рахункової комісії. написати дисертацію Ужгород
Після затвердження протоколу рахункової комісії рада приймає укладення по дисертації відкритим голосуванням більшістю голосів. Відповідно до п. 31 «Положення про порядок присудження .». укладення повинне відбивати найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто претендентом, оцінку їх достовірності і новизни, їх значення для теорії і практики, рекомендації про використання результатів дисертаційного дослідження, а також відповідність вимогами п. 8 «Положень про порядок присудження ... ». Проект укладення готують члени дисертаційної ради, які проводили попередню експертизу дисертації.
Аналіз висновків дисертаційних рад показує, що у більшій частині вони повторюють основні розділи автореферату і дисертації, замість того щоб давати оцінку дисертації як завершеної наукової кваліфікаційної роботи відповідно до конкретних вимог п. 8 «Положень про порядок .». При підготовці укладення слід звертати увагу на конкретне рішення наукових результатів, отриманих претендентом, відповідність їх темі дисертації і положенням, що виносяться на захист, оцінку достовірності і новизни результатів дослідження, їх обєктивну значущість для розвиток наука і практика.
Після обговорення і доповнення укладення затверджується радою відкритим голосуванням. Якщо по дисертації прийнято негативне рішення, то укладення не приймається. Захист дисертації
Далі голова ради оголошує про те, що дисертантові присуджується(відхиляється прису>кдение) вчений ступінь кандидата наук, або про те, що дисертаційна рада клопотатиме(не клопотатиме) перед Вищим атестаційним комітетом Росії про присудження вченого ступеня доктора наук.
На цьому засідання дисертаційної поради про захист дисертації вважається закритим.
вимоги до дисертації Ужгород
4. Оформлення атестаційної справи. Підготовка документів атестаційних справ претендентів покладається на вченого секретаря ради. Претендент бере участь в підготовці своїх документів для відправки у ВАК Минобразнауки Росії.
При позитивному рішенні за результатами захисту дисертаційна рада в тридцятиденний термін після захисту направляє в Рособрнадзор перший екземпляр атестаційної справи претендента, в яку входять наступні документи :
1) супровідний лист на бланку організації, при якій створена дисертаційна рада, підписане головою дисертаційної ради, з вказівкою дати відправки документів, у Всеросійський науково-технічний інформаційний центр Федерального агентства по науці і інноваціям(далі - ВНТИЦ) і по кандидатських дисертаціях в Російську державну бібліотеку; замовити дисертацію Ужгород
2) довідка про присудження вченого ступеня доктора наук або про видачу диплому кандидата наук по формах, згідно з додатками №9 і № 10 до «Положення про раду .». (2 экз.);
3) укладення організації, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений претендент(1 экз.);
4) для претендента вченого ступеня кандидата наук - завірена в установленому порядку копія документу державного зразка про вищу професійну освіту(для осіб, що отримали освіту за кордоном, включаючи громадян держав - учасників СНД), додатково копія документу про еквівалентність, виданого уповноваженим федеральним органом виконавчої влади) (1 экз.); написати дисертацію Ужгород
для претендента вченого ступеня доктора наук - завірена копія диплому кандидата наук(для осіб, що отримали вчений ступінь за кордоном, включаючи громадян держав - учасників СНД, - додатково копія документу про еквівалентність, виданого уповноваженим федеральним органом виконавчої влади) (1 экз.);
5) посвідчення про складання кандидатських іспитів(1 экз.), посвідчення про складання додаткового іспиту(для претендентів, що не мають базової освіти) (1 экз.) для претендента вченого ступеня кандидата наук;
6) анкета з фотокарткою, завірена в установленому порядку(1 экз.); Захист дисертації
7) автореферат дисертації(4 экз. для кандидатської і 5 экз. для докторської);
8) стенограма засідання дисертаційної ради(перший екземпляр), в якій наводяться(чи додаються) відгуки офіційних опонентів і провідної організації,(1 экз.), підписана головою і вченим секретарем дисертаційної ради і завірена печаткою організації, при якій створена дисертаційна рада;
9) реєстраційно-облікова картка за формою, згідно з додатком № 11 до «Положення про раду .».(2 экз.); вимоги до дисертації Ужгород
10) текст оголошення про захист дисертації з вказівкою дати розміщення на офіційному сайті організації, при якій створена дисертаційна рада, в мережі Інтернет, і автореферату дисертації - для кандидатської дисертації; текст оголошення про захист дисертації з вказівкою номера Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти і науки Російської Федерації, в якому він був опублікований і дати розміщення на офіційному сайті Вищої атестаційної комісії в мережі Інтернет - для докторської дисертації;
11) опис документів, наявних в справі за формою, згідно з додатком № 12 до «Положення про раду .».(1 экз.).
Усі вказані документи, поміщаються в швидкозшивач. замовити дисертацію Ужгород
На внутрішню сторону швидкозшивача наклеюється конверт, в який з двома екземплярами інформаційної карти дисертації(для докторської дисертації) і реєстраційно-обліковими картками дисертації вкладаються чотири поштові картки з марками з вказівкою адреси претендента(на двох картках) і дисертаційної ради(на двох картках). На зворотній стороні картки з адресою ради вказуються прізвище, імя, по батькові претендента, а також вчений ступінь, на який він претендує.
З атестаційною справою по захисту докторської дисертації додатково спрямовується перший екземпляр дисертації, призначений для передачі в Російську державну бібліотеку.
Перший екземпляр кандидатської дисертації разом з надрукованими російською мовою авторефератом і інформаційною картою дисертації за формою, згідно з додатком № 1 до «Положення про надання обовязкового екземпляра дисертації», затвердженому наказом Міністерства науки і технологій Російської Федерації від 31 серпня 1998 р. № 145(зареєстрований Мінюстом Росії 25 листопада 1998 р. № 1650), в тридцятиденний термін після захисту дисертаційною радою передаються в установленому порядку в Російську державну бібліотеку. написати дисертацію Ужгород
При позитивному рішенні за результатами захисту дисертаційна рада в тридцятиденний термін після захисту передає в установленому порядку у ВНТИЦ:
- обовязковий безкоштовний екземпляр дисертації
- екземпляр автореферату Захист дисертації
-два екземпляри інформаційної карти дисертації за формою, згідно з додатком № 1 до «Положення про надання обовязкового екземпляра дисертації», затвердженому наказом Міністерства науки і технологій Російської Федерації від 31 серпня 1998 р. № 145(зареєстрований Мінюстом Росії 25 листопада 1998 р. № 1650).
Дисертація з грифом «Для службового користування», її автореферат і інформаційні карти у ВНТИЦ не спрямовуються.
У другий екземпляр атестаційної справи претендента, яка зберігається в дисертаційній раді впродовж десяти років, окрім других екземплярів документів, передбачених в п. 3.7.6 «Положенню про раду .»., входять наступні документи: вимоги до дисертації Ужгород
1) заява претендента;
2) протокол засідання дисертаційної ради при прийомі дисертації до захисту(1 экз.);
3) відгуки офіційних опонентів, провідної організації і наукового керівника(1 экз.); замовити дисертацію Ужгород
4) відгуки, що поступили на дисертацію і автореферат(по 1 экз.);
5) явочний лист членів дисертаційної ради на засіданні при захисті дисертації(1 экз.);
6) протокол рахункової комісії за формою, згідно з додатком № 13 до «Положення про раду .». (1 экз.); написати дисертацію Ужгород
7) бюлетені таємного голосування в запечатаному конверті;
8) список адресатів, яким спрямований автореферат(з вказівкою дати розсилки), підписаний вченим секретарем(1 экз.).
При негативному результаті захисту дисертації дисертаційна рада в місячний термін з дня захисту висилає в Рособрнадзор: Захист дисертації
- лист на бланку організації, при якій створена дисертаційна рада, підписане головою дисертаційної ради, з додатком до нього облікової картки відхиленої дисертації за формою, згідно з додатком № 14 до «Положення про раду .». (2 экз.);
- автореферат;
- стенограму засідання ради, підписану головою і вченим секретарем дисертаційної ради і завірену печаткою організації, при якій створена дисертаційна рада. вимоги до дисертації Ужгород
При негативному результаті захисту дисертації претендентові повертаються особисто, або поштою з повідомленням представлені їм раніше документи(п. 3.6.1 «Положень про раду .».) (див. Додаток 2), за винятком одного екземпляра рукописи автореферату і дисертації, які вилучаються з фонду бібліотеки і направляються до дисертаційної ради, де зберігаються впродовж десяти років.
Про затвердження дисертації претендент і дисертаційна рада сповіщаються Вищим атестаційним комітетом поштовою листівкою, яка має бути в атестаційній справі претендента.
Після отримання встановленим порядком диплому кандидата наук, він підписується головою ради і вченим секретарем, оформляється гербовою печаттю установи, в якій функціонує дисертаційна рада, і тільки після цього диплом вручається претендентові. Диплом доктора наук претендент може отримати особисто у відділі атестаційних документів ВАКа Минобразнауки Росії. замовити дисертацію Ужгород


написати дисертацію Ужгород
Джерело:
Дисертаційні дослідження у сфері фізичної культури і спорту / В.И. Євдокимов, О.А. Чурганов ; Воен. ін-т физ. культури. - 2007. - 147 с.

Захист дисертації в дисертаційній раді вимоги до дисертації Ужгород